Het bestuur van Stichting de Plaats heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de invulling van de visie en missie. Zij kijkt op afstand toe of de afspraken worden nagekomen, de doelstellingen worden gerealiseerd en is verantwoordelijk voor de financiele verslaglegging. De bestuursleden van stichting de Plaats ontvangen geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden. De adviseurs die vanaf het begin betrokken zijn bij het ontstaan van Pioniersplek de Plaats hebben zitting genomen in de Raad van Advies. Het pioniersteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de creatieve invulling. Bij alles wat zij doen of organiseren wordt gekeken naar de visie en missie. Naast het pioniersteam is er een creativiteitsgroep. Zij geven tezamen met het pioniersteam invulling aan het programma. Het pioniersteam en de stichting worden bijgestaan door de pioniersbegeleider. Otto Grevink komt regelmatig naar Ameland en of overleg via video met het team.

Het bestuur vergadert zes maal per jaar. Zij is verantwoordelijk voor zakelijke- en financiele gang van zaken rondom de Plaats.

De Raad van Advies vergadert tweemaal per jaar met het bestuur. Daarnaast geeft te pas en te pas advies aan het bestuur en aan het Pioniersteam.

Het Pioniersteam overlegt vrijwel dagelijks met elkaar. Zij zijn het hart waar alles om draait.

Onze pioniersbegeleider Otto Grevink is de opvolger van Louis Bakker. Otto geeft gevraagd en ongevraagd advies, is de contactpersoon naar de PKN en wordt door onze medewerkers gebruikt als vertrouwenspersoon.

 

Het bestuur van stichting de Plaats bestaat uit:

Klaas Touwen, voorzitter

Harry Frantzen, secretaris

Meindert Kramer, penningmeester

Cornelis Smit

Het Pioniersteam uit:

Otto Grevink, predikant

Engbert van der Meulen, beheerder

De Raad van Advies bestaat uit:

Silvia Stavleu

Louis Bakker

Nynke Dijkstra

Pioniersbegeleider:

Otto Grevink

Creativiteitsteam bestaat uit:

Sytske van der Meulen

Gertie van der Korst

Johan en Liesbeth Dul

Hanneke Wansink